logologo2
 
  Ana Sayfa  Tarihçe  Sermaye Yapýsý  Organizasyon  Ýhaleler  Duyurular  Yayýnlar-Raporlar  ÝletiþimTarihçe

Karadeniz Bakýr Ýþletmeleri A.Þ. Karadeniz bölgesindeki Murgul, Küre, Espiye ve diðer maden sahalarýndan bakýr, bakýrlý pirit ve bunlara mahlut diðer cevherleri çýkarmak ve mevcut tesislere ilave olarak yeni tesisler kurmak, yeni cevher yataklarý bulmak ve iþlemek maksadý ile 28.05.1968 tarihinde % 49 hissesi Etibank’a % 51 hissesi de özel kiþi ve bankalara ait olmak üzere 300 Milyon TL sermaye ile kurulmuþtur.

Devamý..>

 Sermaye Yapýsý

Kuruluþ sermayesi % 49 hissesi kamu (Etibank) , % 51 hissesi Özel Milli bankalar olmak üzere 300 Milyon TL.dir.

1971-1980 yýllarý arasýnda sermaye kademeli olarak 4 milyar TL.ya çýkarýlmýþ, Özel bankalarýn elindeki hisseler Maliye Bakanlýðý' nca devralýnmýþ , Ocak 1984' de Maliye Bakanlýðý hisseleri Etibank'a devredilmiþtir.

Devamý..>

© 2011 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. ( Tasfiye Halinde )


*** 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ***

*** 2015 YILI GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ***


*** 2014 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ***